Tietosuojaseloste

 

Tämä on Tanssittava kollektiivin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.08.2020. Viimeisin muutos 22.08.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Tanssittava –kollektiivi
Niina Manninen y-tunnus 3132349-4
tanssittava@gmail.com
www.tanssittava.fi

2. Rekisteristä vastaava yhdyshenkilö

Niina Manninen
niina.m.manninen@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Tanssittava asiakasrekisteri

4. Keskeinen lainsäädäntö

EU:n tietosuoja asetus (GDPR).
Henkilötietolaki 10 ja 24 §

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus ja markkinointi. Laskutus tapahtuu sähköpostitse. Tiedotus tapahtuu myös pääasiassa sähköpostitse, mutta kiireellisissä asioissa myös puhelimitse. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Kerättyjä rekisteritietoja voidaan luovuttaa perintätoimistolle, mikäli asiakkaan laskuun ei tule suoritusta ensimmäisen maksumuistutuksen jälkeen.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisällön muodostavat
– asiakkaan ja/tai hänen huoltajansa yhteystiedot
– asiakkaan osoite, puhelinnumero ja sähköpostisoite
– alaikäisten asiakkaiden osalta myös huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ilmoittautumisen tai yhteydenoton yhteydessä asiakkaalta itseltään tai alle 18-vuotiaan osalta huoltajalta.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista asiakkaan tekemän ilmoittautumisen, asiakkuuden ja siihen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Säilytysajat vaihtelevat asiakkuuden keston mukaan.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen käsittelijät

Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiä tietoja pääsevät ylläitämään ja käsittelemän vain kollektiivin osapuolet Niina Manninen ja Eveliina Kiukkonen. henkilötietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet omiin tietoihinsa:
– Tarkistusoikeus
– Oikaisuoikeus
– Oikeus peruuttaa suostumus
– Poisto-oikeus

Pyyntö tulee suorittaa kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle
osoitteeseen tanssittava@gmail.com

12. Ilmoitusvelvollisuus

Mahdollisessa tietovuototilanteessa rekisterinpitäjä ilmoittaa asiasta viipymättä asianosaisille sekä tietosuojaviranomaiselle.